Loading…

Etaloniranje

Instrumenti MB d.o.o. Vam nudi usluge ETALONIRANJA I OVERAVANJA sledeće merne i laboratorijske opreme:

 SPISAK MERILA I ETALONA ZA ETALONIRANJE
SPISAK MERILA I ETALONA ZA ETALONIRANJE
Etaloniranje merila temperatureOptički pirometri, termoparovi, otporni termometri, bimetalni termometri, stakleni termometri punjeni tečnošću, medicinski (humani) termometri, veterinarski termometri, medicinski elektročni termometri, silotermometri, manometarski termometri, pokazni uređaji za otporne termometre sa i bez regulacije, analogni industrijski termometri, sve vrste digitalnih termometara nerastavljivog tipa, termostatirana kupatila i peći svih vrsta i namena, termostatirane komore svih namena (sušnice, sterilizatori, inkubatori, autoklavi, peći za žarenje, rashladne komore, termostatska kupatila), kontaktni termometri za merenje temperature površine
Etaloniranje merila relativne vlažnosti vazduhaHigrometri za merenje relativne vlažnosti vazduha (termohigrometri), sve vrste komore sa kontrolisanjem vlažnosti, higrometri za merenje tačke rose, klimatske komore
Etaloniranje merila optičkih velučinaSpektrofotometri, fotometri, Elisa čitači, biohemijski analizatori, biohemijski kolorimetri, atomski apsorpcioni spektrofotometri, refraktometri, reflektometri, turbidimetri, analizator za određivanje ukupnog organskog ugljenika (TOC)
Etaloniranje merila zapreminePipete sa klipom, dispenzori, dilutori, birete sa klipom, stakleno laboratorijsko posuđe
Etaloniranje merila u hemijiSve vrste ručnih, portabl i laboratorijskih pH metara i konduktometara, areometri, denzitometri, polarimetri, piknometri, alkoholmetri
Etaloniranje merila pritiska i vakuumaManometri, vakuummetri, manovakuummetri, pretvarači pritiska sa električnim izlazom, manometri i pretvarači pritiska sa električnim izlazom-merila apsolutnog ptiriska, živini i digitalni barometri, aneroidni barometri, barografi, merila diferencijalnog pritiska na statičkim pritiscima do 400bar, pretvarači pritiska sa električnim izlaznim signalom
Etaloniranje merila brzine strujanja vazduhaAnalogni i digitalni anemometri
Etaloniranje merila maseElektromehaničke vage sa neautomatskim funkcionisanjem
Etaloniranje kapilarnih staklenih viskozimetaraRotacioni viskozimetri za određivanje dinamičke i kinematičke viskoznosti
Etaloniranje tegova Tegovi klase tačnosti F1, E2, M1, M3
Etaloniranje merila u oblasti vremena i frekfencijeSekundometri (digitalni tajmeri, mehaničke štoperice)
Etaloniranje luksmetara i luminansmetaraLuksmetri
Etaloniranje merila akustičkih veličinaBukomeri-fonometri, mikrofoni i kalibratori zvuka
Etaloniranje merila mehaničkih veličinaVibracije, vibrometri
Etaloniranje merila električnih veličina, DC i LFJednosmerni napon, naizmenični napon, jednosmerna struja, naizmenična struja, električna otpornost, električna kapacitivnost, električna induktivnost, odnos jednosmernog napona, odnos naizmeničnog napona, AC/DC transfer, visokonaponske veličine, izobličenje, radiofrekfencijska merenja
Etaloniranje merila dužinePomična merila, dubinomeri, visinomeri, mikrometri za spoljašna i unutrašnja merenja, merni satovi, etalon merni lenjiri, etalon prstenovi, granične planparalelne mere dužine, merni mikroskopi, merne mašine jednokoordinatke i višekoordinatne, kontrolne prizme, kalibracioni blokovi, uređaji i etaloni za merenje dubljine tankih slojeva, granične mere koraka zavojnice, kontrolni čepovi, glatke kontrolne račve
Etaloniranje merila protokaMerila protoka vazduha (gasa)
Etaloniranje merila uglaGranične mere ugla, uglomeri, ugaonici, libele, teodilit, terestrički laserski skener, totalna stanica
Etaloniranje etalona i merila hrapavostiEtaloni hrapavosti, uređaji za merenje hrapavosti
Etaloniranje etalona i merila ravnostiKontrolne ploče, kontrolna stakla za merenje ravnosti, kontrolna stakla za merenje ravnosti i paralelnosti
Etaloniranje merila protokaRotametri za merenje protoka vode
Etaloniranje mašina za ispitivanje zatezanjem i pritiskivanjemMašine za ispitivanje zatezanjem i pritiskivanjem
Etaloniranje aparata za merenje tvrdoće i uređaji za proveru aparata za merenje tvrdoćeAparati za merenje tvrdoće po Brinelu(HB), Vukersu(HV), Rokvelu(HR) i uređaji za proveru aparata za merenje tvrdoće po Šoru
Etaloniranje moment ključaAparati za merenje moment ključa

Pošaljite nam zahtev za etaloniranje ili overavanje Vaše opreme. U najkraćem mogućem roku dobićete našu najpovoljniju ponudu. Imajte u vidu da za najveći deo opreme najkraći rok za završetak posla je 3-5 radnih dana, dok za određene tipove opreme potrebno je do 10 radnih dana. Za svu opremu dobijate markicu i Uverenje o etaloniranju ili overavanju od Akreditovane laboratorije.

Do sada nam je praksa pokazala da se etaloniranje za 99% merne i laboratorijske opreme ponavlja svake godine u istom mesecu kao i prethodne godine. Naš tim će Vas blagovremeno obavestiti o pretstojećem etaloniranju ili ispitivanju Vaše opreme. Tako ćemo zajedno organizovati i dogovoriti preuzimanje ili dostavu opreme, rokove i cene.

Ovde prilažemo dokumenta koja mogu da budu koristna za Vas:

Pravilnik za obavezno overavanje merila

METROLOŠKI VODIČ-Uverenja o etaloniranju: analiza, tumačenje i upotreba

 

 

 pozovi
Nazad